Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark, nr. 4

 

Overenskomst for The Danish Scout Council

Navn

1.       “The Danish Scout Council” (DSC) er fællesråd for Danske spejderkorps’ organisering I World Organisation of the Scout Movement (WOSM).

Formål

2.       Formålet med arbejde I DSC er:

a.       Varetagelse og repræsentation af danske interesser i verdensorganisationen (herefter WOSM).

b.      Koordinere deltagelse i internationale WOSM aktiviteter med en dansk delegation.

c.       Identificere og udvikle potentielle danske medlemmer til regionale eller verdens komiteer og arbejdsgrupper.

d.      Identificere potentielle danske bidragsydere til WOSMs aktiviteter.

e.      Viderebringe viden om WOSMs program arbejde til de respektive danske korps.

f.        Koordinere medlemmernes engagement i WOSM aktiviteter og andre internationale projekter.

 

3.       DSC kan repræsentere medlemskorpsene og de associerede spejderkorps jf. pkt. 11 i fælles internationale anliggender.

 

4.       DSC kan igangsætte og gennemføre internationale aktiviteter, der bidrager til DSC’ formål.

 

5.       Koordinere relevante aktiviteter med Pigespejdernes Fællesråd Danmark.

 

Medlemskorps

6.       Associering / optagelse kan ske for alle spejderkorps i Danmark som opfylder følgende definition for et spejderkorps:

-           At være frivilligt ikke-politisk arbejde, der er åbent for alle børn og unge uanset oprindelse, køn, race eller tro.

-           At have flere grupper i minimum tre regioner i Danmark.

-           At have et program om lederuddannelse, der er i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses principper.

-           At arbejde efter the Scout Method, som er beskrevet i WOSM Constitution.

-           At være en fri og uafhængig demokratisk organisation med egen landsledelse uden styring fra anden organisation / forening.

-           Gennem sinde love at sikre at det enkelte medlem og korpsets grupper arbejder efter korpsets love med mulighed for eksklusion, hvis dette ikke er tilfældet.

7.       For at blive associeret / optaget i DSC skal DSC godkende det pågældende korps spejderlov og –løfte samt love og bestemmelser angående korpsets idégrundlag.

8.       For at være berettiget til associering eller optagelse i DSC skal det respektive korps vedtægter og love være i overensstemmelse med OSM Constitution og korpsets kommunikation skal afspejle dette.

9.       Korps, der ønsker associering eller optagelse skal ønske at være med i WOSM fællesskabet og kan derfor ikke være medlem af andre internationale spejderfællesskaber for drenge eller tilsvarende fællesskaber. Her er medlemskab af World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) undtaget, såfremt WAGGGS optager drenge som medlemmer.

10.   Der er defineret to medlemskategorier for DSC:

a.       Fuldgyldige medlemmer af DSC har stemmeret og fuld frihed til at deltage i møder, konferencer og internationale arrangementer. Økonomisk forpligtende medlemskab af DSC og betaler derfor driftsbidrag til DSC efter nærmere fastsatte nøgletal foruden internationale kontingenter for eget korps. Et fuldgyldigt medlemskorps skal have minimum 400 WOSM medlemmer.

b.      Hvis kriteriet i pkt. 10 a ikke opfyldes, kan der opnås medlemskab i form af observatørstatus i DSC. Medlemmer med observatørstatus inviteres til DSCs møder samt internationale arrangementer. Økonomisk forpligtelse i form af betaling af de internationale kontingenter for eget korps.

11.   Grønlands Spejderkorps, Fællesrådet for Færøernes Drengespejdere og Dansk Spejderkorps Sydslesvig kan efter eget ønske opretholde associering til DSC med observatørstatus.

12.   Associerede eller medlemskorps af DSC kan ekskluderes såfremt et antal fuldgyldige medlemmer, der repræsenterer minimum 85% af WOSM medlemmerne i Danmark, ønsker det.

Organisation

13.   DSC består af 4 repræsentanter fra hvert fuldfyldigt medlemskorps med mere end 5.000 WOSM medlemmer og 2 repræsentanter fra øvrige fuldgyldige medlemskorps samt den af DSC valgte International Commissioner (IC)

14.   Desuden kan en repræsentant fra et korps med observatørstatus deltage i DSCs ordinære møder.

15.   DSC vælger formand og næstformand blandt repræsentanter fra fuldfyldige medlemmer for en periode på 3 år. Formand og næstformand repræsenterer altid forskellige korps.

16.   DSC vælger en IC for en periode for 3 år.

17.   De af DSCs udpegede Ex-officio medlemmer kan ligeledes deltage i DSCs møder uden stemmeret. Hvert år vurderer DSC hvilke personer, der inviteres som Ex-Officio medlemmer.

18.   DSC er beslutningsdygtigt, når repræsentanter fra fuldgyldige medlemmer, der repræsenterer minimum 85% af WOSM medlemmerne i Danmark, er tilstede.

19.   DSC tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Såfremt man vurderer, at afstemning er nødvendig kræves tilslutning fra repræsentanter fra fuldgyldige medlemmer, der repræsenterer minimum 85% af WOSM medlemmerne i Danmark.

20.   DSC fastsætter selv sin forretningsorden, hvori arbejdsform og –opgaver nærmere defineres. Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne.

Økonomi

21.   Formand og næstformand fremlægger hvert år regnskab og budget til godkendelse af DSC.

22.   På baggrund af hvert af de fuldgyldige medlemskorps totale antal medlemmer af både WAGGGS og WOSM pr. 31. december defineres hvert år en fordelingsnøgle til dækning af de samlede driftsudgifter for DSC.

23.   DSC vælger et medlemskorps, der varetager DSCs sekretariat og regnskab efter en nærmere bestemt sekretariatsaftale. Udgiften til sekretariatsaftalen indeholdes i budgettet.

24.   Vedtægtsændringer skal godkendes af samtlige fuldgyldige medlemmers landsledelser før ikrafttrædelse.

Vedtaget den 14. august 2014

I Slovenien på 40th World Scout Conference

Underskrevet af KFUM-Spejderne i Danmark ved Michael Aagaard Seeberg, formand for hovedbestyrelsen og af Det Danske Spejderkorps ved David Hansen, spejderchef.

Denne overenskomst er vedtaget af Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark samt af Korpsledelsen hos Det Danske Spejderkorps med ikrafttræden 1. september 2014 og erstatter tidligere indgået overenskomst for Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere fra 1962 og med ændringer fra 1976 samt en erstatning af ”Kriterier for associering / optagelse af små og mindre korps i Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere” fra 31. januar 2002.

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer