Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1:

For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" § 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat følgende ordlyd:

"KFUM-Spejderne i Danmark den. . . . . . . (gruppe) (navn) (fødselsdag) har sammen med ledere i gruppen drøftet:

Korpsets formål
Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Korpsets arbejdsform
Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Lederens forpligtelser
Som ansvarlig leder er man forpligtet til, i loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform, at deltage regelmæssigt i gruppens arbejde, at samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere og løbende søge inspiration og dygtiggørelse.

Voksennetværket
Med udgangspunkt i et aktivt spejderarbejde - mødet med børnene, deres forældre og de andre ledere, arrangementer, kurser og lejre - knyttes et fagligt og personligt voksennetværk til gavn for egen personlig vækst og trivsel.

og godkendes derfor som leder i gruppen og korpset.

(Gruppelederens underskrift)

Download lederbrev