Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 7:


Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark har, i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM, besluttet at oprette en fond til anvendelse i spejderarbejdet i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Disse bestemmelser er senest ændret af hovedbestyrelsen den 6. september 2008.

De gældende fundatsbestemmelser lyder herefter:

1.    Fondens navn er Jens Granes Fond som udtryk for taknemmelighed for Jens Granes lederskab i korpset, for dettes oprettelse og for 50 års utrætteligt virke i spejderarbejdet.

2.    Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder.

3.    Fondens midler tilvejebringes gennem gaver og tilskud fra fonds, firmaer og enkeltpersoner samt fra landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Fondens kapital udgør ved oprettelsen 150.000 kr.

4.    Fonden bestyres af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forretningsudvalg. Til ledelse af fondens daglige virksomhed antager bestyrelsen en administrator, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Til retsligt at forpligte fonden i alle forhold udkræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

5.    Fondens regnskab revideres som KFUM-Spejdernes regnskab. Fonden kan ophæves af KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse, idet fondens midler da så vidt muligt anvendes efter fondens formål.

6.    Fondens midler anvendes til ydelser af lån i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2. Lån kan ydes indenfor en af bestyrelsen skønnet rimelig sikkerhed i ejendommen. Såfremt fondens likviditet ikke muliggør direkte udlån, kan fonden i stedet kautionere for lån af tilsvarende størrelse i banker og sparekasser, med regresret til tilsvarende pantebreve og med deklaration om forkøbsret, som anført i § 6. Ledig likviditet kan midlertidigt udlånes til landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark.

7.    Bestyrelsen vurderer i det enkelte tilfælde, om lån skal ydes mod gældsbrev eller tinglyst pant i ejendommen.

Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, hvortil også henregnes ophør af medejerforhold. Fonden kan kræve udlån konjunktursikret.
Bestyrelsen kan besluttet at der skal  tinglyses deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen - uanset om lånet måtte være indfriet - har forkøbsret til denne.

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer