Piger med thumbs up
Thumbs up!
Ukendt

Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: 

Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, §7, stk. 5 & 6 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets/korpsets ansvar at sikre overholdelsen heraf.

Skriftlig indmeldelse sker til gruppen/distriktet/korpset og kan ske på følgende måder:

1.                         anvendelse korpsets standardblanket, som kan bestilles hos 55NORD

2.                         via e-mail fra medlem eller forældre

3.                         ved udfyldelse af elektronisk indmeldelsesformular på hjemmeside

Når indmeldelse sker via e-mail eller hjemmeside skal gruppen/distriktet/korpset sikre sig, at der sendes kvittering som bekræfter indmeldelsen. 

Indmeldelsen skal umiddelbart efter modtagelsen registreres i korpset online medlemssystem for at have gyldighed.

Ved indmeldelse via e-mail eller hjemmeside, skal medlemmet som minimum oplyse om navn, adresse og fødselsår.

Udmeldelse fra gruppen sker altid med virkning fra udgangen af et kalenderår, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Medlemmer som stopper med deltagelse i spejderaktivitet midt i et kalenderår oppebærer stadig fulde medlemsrettigheder frem til udgangen af det kalenderår, hvori de stopper, når de har betalt et minimumskontingentet jf. bestemmelse nr. 9 stk. 11.

Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav. Tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden er udgangen af et kalenderår.

Når gruppen registrerer en udmeldelse af aktiviteten, skal gruppen/distriktet ved brev/mail gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som stoppet med at deltage i gruppens aktiviteter og det vil blive udmeldt af gruppen/distriktet fra udgangen af det kalenderår, hvor udmeldelsen af aktiviteten er modtaget. Kopi af brevet opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse.

I forbindelse med at medlemmet stopper med deltagelse i gruppens aktivitet, overflyttes medlemmet til gruppens enhed Inaktive Medlemmer. Ved årsskiftet ændres medlemmets status fra ”medlem” til ”ikke medlem” og samtidig flyttes de til enheden udmeldte medlemmer, hvorfra de slettes senest 5 år efter udgangen det kalenderår, hvor udmeldelsen træder i kraft. Et medlem kan fra det stopper, som deltager i gruppens aktiviteter, vende tilbage som aktiv deltager uden fornyet indmeldelse. Gruppen skal i sådanne tilfælde registrere medlemmet tilbage til den relevante enhed. Medlemmer der er registreret i enheden Udmeldte Medlemmer skal skriftligt genbekræfte deres medlemskab af gruppen. 

Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed. Det er muligt at få overført sine stamdata fra medlemssystemet til den nye gruppe.

 

 

Indmeldelse og samtykkeerklæring

Download indmeldelsesblanketten

Mangler du en indmeldelsesblanket, kan du udfylde den online og printe den.

Grupper kan bestille nye indmeldelsesblanketter gratis hos 55°Nord, hvor den findes i trykt i blokke med 50 stk. Den har varenummer 646000.

pdf image Download
Samtykkeerklæring

Som tillæg til indmeldelsesblanketten skal spejderen/forælderen udfylde en samtykkeerklæring, som er nødvendig for bl.a. at behandle at helbredsoplysninger.

Den kan snart bestilles hos 55°Nord. Indtil da kan du printe den her.

pdf image Download