Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 8

Jf. lov om indhentelse af børneattester for frivillige ledere, må ingen rovere eller ledere over det fyldte 15. år hos KFUM-Spejderne have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222 jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

Det respektive råd, dvs. grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af loven, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Som det fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange.

Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle seniorspejdere, patruljeledere, rovere, ledere og medhjælpende ikke-medlemmer, dog jf. ovenstående, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe eller distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav. Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig stærkt de respektive råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvist præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister.

KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med ”regelmæssig eller længerevarende” tilknytning.

Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes generalsekretær, som videresender erklæringerne til Det Centrale Kriminalregister. Generalsekretæren modtager også svar. Såfremt en person har registreret en dom, vil den udpegede ansvarlige for det respektive råd - grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Såfremt der ikke er registreret en dom vil det respektive råd - grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen ikke høre mere. Typisk behandlingstid er 4-6 uger.

KFUM-Spejdernes administrationscenter opbevarer kvittering fra rigspolitiet på indhentelse af børneattest som myndighedsdokumentation for at det det respektive råd - grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen har indhentet de lovbestemte børneattester. Kvitteringen udleveres til det respektive råd - grupperådet, distriktsrådet eller Hovedbestyrelsen- ved henvendelse til administrationscentret med angivelse af navn og årstallet for dokumentationen.